Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aborigine /,æbə'ridʒəni/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    thổ dân

    * Các từ tương tự:
    aborigines