Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aboriginal /,æbə'ridʒənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] thổ dân
  Danh từ
  thổ dân
  thổ dân Australia
  cách viết khác Aboriginal

  * Các từ tương tự:
  aboriginality, aboriginally