Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đặc điểm nguyên sơ
    tính thuần phát