Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indigene /'indidʤi:n/  

  • Danh từ
    người bản xứ
    (sinh vật học) cây bản địa; vật bản địa