Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncleansed /'ʌn'klenzd/  

  • Tính từ
    bẩn
    không được lọc sạch