Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • viết tắt
    Mrs [JaneBrown
    bà [Jane] Brown