Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt Mister)
  ông
  Mr and Mrs Brown
  ông bà Brown
  ngài
  ngài Tổng thống

  * Các từ tương tự:
  MRBM, MRC, Mrs