Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều plebes
    (sử học) bình dân La Mã