Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unclean /,ʌn'kli:n/  

 • Tính từ
  không thanh khiết (theo cách suy nghĩ tôn giáo)
  unclean hearts
  những trái tim không thanh khiết
  không tinh khiết (nói về thực phẩm; do đó không ăn được)

  * Các từ tương tự:
  uncleanable, uncleanliness, uncleanly, uncleanness, uncleansed