Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncleanable /'ʌn'kli:nəbl/  

  • Tính từ
    không thể chùi sạch được, không thể rửa sạch, không thể tẩy sạch