Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bẩn thỉu, sự nhơ nhuốc