Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncleanness /'ʌn'kli:nnis/  

  • Danh từ
    tính chất dơ bẩn
    (tôn giáo) tính chất ô trọc, tính chất không tinh khiết
    tính chất dâm ô