Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bẩn thỉu; nhơ nhuốc
    uncleanly thoughts
    nghĩ bẩn thỉu
    phó từ