Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều herdsmen /'hɜ:dzmən/)
    người chăn gia súc