Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đám, cụm; chòm; đàn
  dây thường xuân mọc thành đám dày
  a cluster of houses
  một chòm nhà
  a cluster of spectators
  đám khán giả
  a cluster of bees
  đàn ong
  Động từ
  cluster (be clustered) [together] round somebody (something)
  tụ lại, tụm lại
  làng mạc tụm lại quanh nhà thờ
  các phóng viên tụm quanh ông thủ tướng

  * Các từ tương tự:
  cluster bar graph, clustering, clustering effect