Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herd instinct /hɜ:d'instənt/  

  • bản năng bầy đàn