Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của watt[s]) oát
  a 60W light bulb
  bóng đèn 60 oát
  (viết tắt của west[ern]) miền tây
  miền tây Yorkshire
  (viết tắt của women's [size]) cỡ của nữ (ghi trên quần áo)

  * Các từ tương tự:
  W, w, wabble, wabbling, wabbly, WAC, wacky, wad, wadable, wadding