Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wadding /'wɒdiŋ/  

  • Danh từ
    bông len lót (áo), bông len chèn (đồ đạc cho chắc)