Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (quân đội; viết tắt của Warrant Officer)
    ông quản, thượng sĩ

    * Các từ tương tự:
    woad, wobble, wobbler, wobbliness, wobbly, wodge, woe, woebegone, woeful