Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người do dự, người hay lưỡng lự; người hay nghiêng ngả