Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sực lắc lư, sự nghiêng bên nọ ngả bên kia
  sự rung rinh
  sự rung rung, sự run run (giọng nói)
  (nghĩa bóng) sự do dự, sự lưỡng lự; sự nghiêng ngả (về chính kiến...)
  Nội động từ
  lắc lư, nghiêng bên nọ ngả bên kia
  lung lay (cái bàn...)
  lảo đảo, loạng choạng (người)
  rung rung, run run (giọng nói)
  (nghĩa bóng) lưỡng lự, do dự, nghiêng ngả
  lưỡng lự giữa hai ý kiến