Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (lịch sử) cuộc thập tự chinh
  crusade for (against) something; crusade [to do something]
  cụôc vận động
  cuộc vận động chống mua chuộc đút lót

  * Các từ tương tự:
  crusader