Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như byroad
  xem byroad
  byways
  (số nhiều)
  địa hạt kém quan trọng hơn, địa hạt ít biết đến hơn
  những địa hạt ít biết đến hơn của văn học Đức