Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

driveway /'draivwei/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)