Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  công nghiệp
  heavy industry
  công nghiệp nặng
  light industry
  công nghiệp nhẹ
  như industriousness
  a captain of industry

  * Các từ tương tự:
  Industry-wide bargaining