Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ám ảnh
    bị ám ảnh bởi nỗi sợ thất nghiệp

    * Các từ tương tự:
    obsession, obsessional, obsessive, obsessively, obsessiveness