Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng quá mức, tình trạng gây ám ảnh