Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  ám ảnh
  he's obsessive about punctuality
  nó hay bị tính đúng giờ ám ảnh
  Danh từ
  (y học)
  bệnh nhân bị ám ảnh

  * Các từ tương tự:
  obsessively, obsessiveness