Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsessively /əb'sesivli/  

  • Phó từ
    [một cách] ám ảnh