Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsessional /əb'se∫ənl/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    [thuộc] ám ảnh, bị ám ảnh; gây ám ảnh
    an obsessional character
    tính hay bị ám ảnh