Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bị ám ảnh
  điều ám ảnh; mối ám ảnh
  nó có nhiều mối ảm ảnh

  * Các từ tương tự:
  obsessional