Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preoccupy /pri:'ɒkjʊpai/  

  • Động từ
    làm bận tâm
    có cái gì đó hình như đang làm cô ta bận tâm lúc này