Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

possessiveness /pə'zesivnis/  

  • Danh từ
    ý thức chiếm hữu riêng
    (ngôn ngữ học) tính chất sở hữu