Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  yểm phép
  tên phù thủy độc ác đã yểm phép biến hoàng tử thành một con ếch
  làm cho say mê
  anh ta say mê sắc đẹp của nàng

  * Các từ tương tự:
  bewitching, bewitchingly, bewitchment