Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bewitchment /bi'witʃmənt/  

  • Danh từ
    sự bỏ bùa mê
    sự làm say mê, sự làm mê mẩn, sự làm say đắm