Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) tuổi thơ ấu; thời thơ ấu