Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tuổi thiếu niên; thời niên thiếu
    boyhood friends
    bạn thời niên thiếu