Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

girlhood /'gɜ:lhʊd/  

  • Danh từ
    thời con gái