Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minority /mai'nɒrəti/  

 • Danh từ
  thiểu số
  a small minority voted against the motion
  một thiểu số nhỏ bỏ phiếu chống lại đề nghị
  dân tộc thiểu số
  lứa tuổi vị thành niên
  còn trong tuổi vị thành niên
  be in a (the) minority
  bị thiểu số (trong một cuộc bỏ phiếu…)

  * Các từ tương tự:
  Minority control, minority government