Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minority government /mai,nɒrəti 'gʌvənənt/  

  • Danh từ
    chính phủ của thiểu số (so với số phiếu bầu của các phe đối lập)