Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quyền kiểm soát tối thiểu
    Là khả nưng của một cá nhân hoặc một tổ chức nắm được quyền kiểm soát một công ty, mặc dù sở hữu ít hơn 51% số cổ phiếu thông thường được quyền bỏ phiếu của công ty