Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adolescence /,ædou'lesns/  

  • Danh từ
    tuổi thiếu niên