Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  hoa râm; bạc (tóc)
  (bóng) cổ lỗ sĩ
  a hoary old joke
  một câu đùa cổ lỗ sĩ

  * Các từ tương tự:
  hoary-headed