Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ) (cổ)
    xưa, [thuộc] ngày xưa
    in olden days
    ngày xưa