Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm hoá đá, làm hoá thạch
  làm chi thành lỗi thời
  Nội động từ
  hoá đá, hoá thạch
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tìm vật hoá đá, tìm vật hoá thạch

  * Các từ tương tự:
  fossilize, fossilise