Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã qua
    trong những ngày qua đã

    * Các từ tương tự:
    bygones