Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    let bygones be bygones
    cái gì đã qua cho qua luôn