Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tiền sử
  prehistoric man
  con người tiền sử
  his ideas on the education of girls are positively prehistoric
  (đùa, nghĩa xấu) ý kiến của ông ta về giáo dục thiếu nữ hết sức lạc hậu (đậm nét tiền sử)

  * Các từ tương tự:
  prehistorically