Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancient history /'ein∫ənt 'histri/  

  • lịch sử cổ đại