Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancient lights /'einʃənt'laits/  

  • Danh từ
    cửa sổ không thể bị nhà bên che khuất